Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Info Center Finland Oy, Tekniikantie 14, 02150 ESPOO, puh. (09) 8684 2450
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Markku Vettenniemi, puh. (09) 86842450, markku.vettenniemi@infocenter. fi
3. Rekisterin nimi
Webinfo.fi-hakukoneen rekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään WebInfo.fi-hakukoneen verkkopalvelutietojen asiakashallintaan ja palvelun kehittämiseen.
5. Rekisterin tietosisältö
Verkkotunnuksen haltijan nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, kunta, toimialaluokka, toimintaa kuvaavat hakusanat ja asiointihistoria. Asiointihistoria näkyy ainoastaan rekisterinpitäjän asiakaspalvelun henkilökunnalle.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkotunnusten rekisterit sekä rekisteröityjen omat ilmoitukset.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta millään tavoin tai missään muodossa minnekään muulloin kuin viranomaisten lainsäädäntöön perustuvasta vaatimuksesta.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja käsitellään ja säilytetään vain atk-laitteilla, ei manuaalisesti. Tiedot säilytetään huolellisesti rekisterinpitäjän tietoturvapolitiikan mukaisesti. Tietojärjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.
9. Tietojen tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot siten kuin henkilötietolain 26 - 28 §:issä on säädetty. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteella: Info Center Finland Oy, Tekniikantie 14, 02150 Espoo. Tarkastuspyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti em. osoitteessa. Salassa pidettävien tietojen tarkastuksen yhteydessä varmistetaan tarkastusoikeutta käyttävän henkilöllisyys. Tarkastuksen kohteena olevat tiedot annetaan pyynnöstä kirjallisesti. Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta ja sitä voi käyttää rajoituksetta.
10. Henkilötietolain mukainen virheen oikaisu
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn pyynnöstä siten kuin henkilötietolain 29 §:ssä on säädetty. Tiedon korjaamista pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa. Virheellisen tiedon korjaamista vaadittaessa vaatimus on yksilöitävä. Virheellisen tiedon korjaamista koskeva pyyntö on osoitettava Rekisterinpitäjälle, yhteystieto kohdassa 1. Mahdollisesta tiedon korjaamisesta kieltäytymisestä annetaan kirjallinen todistus.

Sulje ikkuna